Az Arclabor működési szabályzata

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat); Dr. Németh Kornél (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett arclabor.com (német nyelvű változat: gesichtslabor.de) internetes lapon (a továbbiakban: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

Általános rendelkezések

Adatkezelő szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz az arclabor.com (német verziója: gesichtslabor.de) internetes oldalon. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki a tesztoldara regisztrál és ott teszteket old meg, kérdőíveket tölt ki (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, valós és helyes adatokat ad meg.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve a regisztráció során, továbbá a tesztek során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint tesztek eredményei) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és Adatkezelő között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést Adatkezelő nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Adatkezelő jogosult a jelen Szabályzat módosítására. Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Adatkezelő a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. Adatkezelő egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblap Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon minden Szolgáltatás ingyenes.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Adatkezelő által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely Adatkezelővel létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével Felhasználó minden olyan személyes adata, ami a beazonosítására alkalmas, törlődik: név, irányítószám, telefonszám. Ezek a törléstől kezdve elérhetetlenné válnak az Adatkezelő számára is, a Felhasználó számára pedig saját profilja válik elérhetetlenné. A kitöltött tesztek eredményei, Felhasználó neme, életkora, iskolai végzettsége, látására vonatkozó adatokat Adatkezelő csak és kizárólag tudományos kutatás céljaira korlátlan ideig felhasználhatja.

Adatkezelő jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. Adatkezelő felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet. A felhasználói fiók Adatkezelő általi törlése esetén a fiókhoz tartozó tesztpontszámok is eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja felhasználó által történő törlése esetén Adatkezelő a Felhasználó tesztpontszámait nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni bármikor. Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Adatkezelő nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Adatkezelőtől független körülmények okoznak.

Adatkezelő alkalmanként a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küldhet a Felhasználók e-mailcímére (rendszerüzenet), a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A Felhasználók Weboldalon biztosított szolgáltatásokhoz (ez esetben konkrétan értendő a tesztekhez való hozzáférés, azok kitöltése és értékelés elolvasása) biztosított, Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalom mindennemű megosztásáért (ez alól egyetlen kivételt a regisztráció nélkül elérhető tartalmak közösségi médiafelületeken történő megosztása, valamint a saját tesztpontszámra vonatkozó értékelés megosztása), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblap tesztfelületére, a regisztráció során megadott információk tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Adatkezelő a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Adatkezelő kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

Adatkezelő nem felelős a Felhasználóknak Weboldalhasználatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Adatkezelő nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Adatkezelő jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság Adatkezelővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtenni és Adatkezelőnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely Adatkezelőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles Adatkezelő helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Adatkezelő kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Adatkezelő által megkövetelt intézkedést megtesz Adatkezelő jó hírnevének megóvása érdekében.

Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon Adatkezelő által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes tesztek képanyagát és szöveges tartalmát), a Weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is) szerzői jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja az Adatkezelő. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – Adatkezelő kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha Adatkezelő egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. Adatkezelő a Weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó által a Weblap tesztfelületén elérhető információkkal kapcsolatban megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

Adatkezelő ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, Felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

Adatkezelő a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az info@arclabor.com e-mail címen fogadja, telefonos ügyfélszolgálat nincs. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. Adatkezelő a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

Az írásbeli panaszt Adatkezelő annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját az Adatkezelő megindokolja.

Adatkezelő a panasszal kapcsolatos bejelentést és választ a fogyasztóvédelmi törvény értelmében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására Adatkezelő és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén az Adatkezelő írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban Adatkezelő tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így Adatkezelő a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy Adatkezelő fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó Adatkezelő válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és Adatkezelő közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: https://jarasinfo.gov.hu/.

A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel.

A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül Adatkezelőhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Adatkezelő és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, Adatkezelő székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntéshozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Adatkezelő székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Jelen tájékoztató a Szabályzat mellékletét képezi.

Utolsó módosítás időpontja: 2019.03.22.