Alább olvashatod a részletes Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Amennyiben csak egy gyors áttekintésre lennél kíváncsi látogasd meg Adatvédelmi Áttekintő oldalunkat.

Hatályos 2018. december 10-től.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: „Infotv.”) foglaltaknak megfelelően tartalmazza az arclabor.com (német változat: gesichtslabor.de): Adatkezelő) üzemeltetése és azon keresztül nyújtott szolgáltatásai során történő személyes adatok kezelése körülményeit.

A Tájékoztatót az Adatkezelő annak érdekében teszi közzé, hogy a Weboldalon folytatott személyes adatkezelések érintettjeit, így mind a Weboldalon böngésző látogatókat, mind a Weboldalon az Adatkezelő által elérhetővé tett Szolgáltatások igénybe vevőit (a továbbiakban: Felhasználók) a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettség körébe eső információkról tájékoztassa, így többek között az Adatkezelő által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Amennyiben bármely Felhasználó úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túl a Weboldalon keresztül megvalósuló személyes adatkezelési folyamatok kapcsán további kérdése van, problémája merül fel, vagy észrevétele van, ezekkel kapcsolatban az adatvedelem@arclabor.com elérhetőségen várjuk megkeresését.

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes, azonban felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy egyes esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem fogja tudni a személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a Weboldal némely funkcióját használni. Ezen eseteket az adott Szolgáltatás igénybevételére szolgáló űrlapon, az adott adatkezelésre vonatkozó külön tájékoztatásban, illetve a jelen Tájékoztatóban jelezzük.

A Weboldal böngészésének, megfelelő használatának és az egyes Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jelen Tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó elfogadja. A Weboldal látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén a Weboldalon elérhető Szolgáltatás igénybevételével, a felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annak rendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelési művelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, vagy a kifogásolt Szolgáltatást.

1. Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

A jelen Szabályzat szerinti személyes adatkezelések szempontjából az Adatkezelő lényeges adatai az alábbiak:

Név: arclabor.com (német nyelvű változat címe: gesichtslabor.de)

Képviselője: Dr. Németh Kornél

Email: info@arclabor.com

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: adatvedelem@arclabor.com

A Tájékoztató irányadó abban az esetben is, amikor a Felhasználó kapcsolatba lép az Adatkezelővel, vagy az Adatkezelő veszi fel a kapcsolatot a Felhasználóval a Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

2. Fogalommeghatározások a Tájékoztatás értelmezéséhez

Személyes adat: bármely olyan adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy akár közvetett, akár közvetlen módon azonosítható. A Weboldal használata során különösen ilyen a természetes személyazonosító adatok mellett a nem és az életkor.

Érintett: az a természetes személy, akinek a személyes adata a tárgya valamely adatkezelésnek. A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat – a szolgáltatás természetéből adódóan – az Adatkezelő bármilyen életkorú természetes személyeknek nyújtja, így adatkezelési folyamatait is ezen körülménynek megfelelően alakította ki. Tekintettel azonban arra, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személyes nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, az Adatkezelő valamennyi olyan esetben, amikor ilyen Érintettnek címzett adatkezelési folyamatot végez, megszerzi a törvényes képviselő hozzájárulását. A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelések szempontjából az Érintett a Weboldalak valamennyi, a Weboldalon elérhető bármely szolgáltatás felhasználója.

Adatkezelő: az a személy, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. A Weboldalon elérhető Szolgáltatások nyújtása során megvalósuló személyes adatkezelések esetén az Adatkezelő(k) az arclabor.com munkatársai. Az Adatkezelő adatkezelőnek minősül mindazon információk tekintetében és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a Weboldal látogatása, használata, a Weboldalon elérhető Szolgáltatások igénybevétele érdekében átadnak az Adatkezelő részére, valamint amely adatokat az Adatkezelő  gyűjti a Felhasználók Weboldalon végzett tevékenysége – tesztkitöltések – során.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, a személyes adatok vonatkozásában adatkezelési műveleteket hajt végre.

Adatkezelés: a személyes adatokon automatizált, vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint például a személyes adatok gyűjtése, tárolása, rögzítése, felhasználása. A Weboldalon valamennyi olyan folyamat, amely során személyes adatok lesznek az Adatkezelő rendelkezésére bocsátva, adatkezelésnek minősül.

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő a személyes adatokat jellemzően az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség céljából, ahol pedig ezt a személyes adatok felvételénél kifejezetten megjelöli, az Érintett hozzájárulása alapján kezeli. Az Adatkezelő az egyes adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatást ad az adatkezelés jogalapjáról. Adatkezelés akkor végezhető, ha annak megfelelő jogalapja van. Ilyen jogalap lehet az előzőekben említetteken túl az Adatkezelő  jogos érdekén alapuló adatkezelés, vagy ha az adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

Hozzájárulás: az Érintett által az Adatkezelő részére adott engedély a személyes adatai konkrét cél érdekében történő kezelésére vonatkozóan.

Adatkezelési cél: a személyes adatok kezelésének konkrétan meghatározott célja, mint például az Adatkezelő és a Felhasználó közötti kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.

Kezelt adatok köre: a kezelt személyes adatokat az egyes adatkezeléseknél adja meg az Adatkezelő.

Adatkezelés időtartama: az az időtartam, ameddig az Adatkezelő jogosult kezelni a személyes adatokat, amely adatokat az egyes adatkezeléseknél ad meg az Adatkezelő.

Személyazonosításra nem alkalmas adatok: azok az adatok, amelyeket az Adatkezelő a Weboldal felhasználói tevékenységéről rögzít, de amelyek nem alkalmasak arra, hogy akár közvetlenül, akár közvetve egy természetes személyt azonosítsanak.

Szolgáltatások: mindazon szolgáltatások, amelyek a Weboldalon keresztül elérhetők a Felhasználók részére.

3. Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok és az egyes adatkezelések

Az alábbiakban található, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve bizonyos esetekben milyen személyes adatot kap más forrásból a Felhasználóra vonatkozóan:

Regisztráció, valamint a Weboldal regisztrációt követő használata

A regisztrációhoz és azt követően a Szolgáltatások eléréséhez kötelezően megadandó személyes azonosító adatok, e-mail cím, felhasználói név, születési idő, nem, irányítószám és a telefonszám, valamint a Felhasználó látására vonatkozó adatok (pl. látásélesség, korrekció megléte/mértéke).

Alkalmazások használata a Weboldalon.

Információ a Szolgáltatás igénybevételének eszközéről, idejéről (képernyő felbontása a tesztkitöltések esetén).

A közvetlen megkereséshez szükséges azonosítási és elérhetőségi adatok (így a név, az e-mail cím és a telefonszám).

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Személyes adatok, amelyeket a Felhasználó megad önmagáról bármely kapcsolatfelvétel alkalmával, így különösen az Adatkezelő által biztosított telefonos, e-mailes elérhetőségeken, továbbá az azonosításhoz szükséges adatok.

A tesztelés során a Felhasználó által önkéntesen megadott saját magára vonatkozóan, az Adatkezelő által a kutatás céljából elkért személyes adatok

A Felhasználó visszajelzései és észrevételei

Egyéb forrásokból kapott személyes adatok

3.1. Felhasználói fiók

3.1.1. Felhasználói fiók létrehozása, fenntartása, törlése

A felhasználói fiók létrehozása során (Regisztráció) kötelezően megadott személyes adatok adatkezelésének célja a Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó Szolgáltatás működtetése és nyújtása, a létrejövő jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A felhasználói fiók létrehozása során a Felhasználó által megadott e-mail címet az Adatkezelő a felhasználói regisztráció hitelesítésére, így a Felhasználó egyedi azonosítására is használja, amelynek keretében a regisztráció során a felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a megadott e-mail cím valós működése.

A regisztráció során a megadandó személyes adatok közül az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a Szolgáltatások használatának feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre. A felhasználói fiók létrehozásának előfeltétele a felhasználói e-mail cím elérhetőségének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás nyújtásához szükséges feltételek létrehozása és teljesítése.

Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

Személyes fiók kialakítása: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart.

Az adatkezelés célja a Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása, az Adatkezelő által működtetett üzenetküldő rendszeren keresztül. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó érintett hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi törlésig, ennek hiányában a felhasználói fiók fennállásáig tart. Telefonszám megadása esetén ezen adatok sehol nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó születési idejére, nemére vonatkozó adatokat az Adatkezelő a Felhasználó részére küldött, testreszabott üzenetek szegmentálásához, amennyiben a Felhasználó ilyen üzenetek küldését engedélyezte előzetesen Adatkezelő részére, megadhatja.

Felhasználói profiladatok nyilvánossága: semmilyen adat nem nyilvános és nem is hozzáférhető harmadik fél számára. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő a Szolgáltatás megbízhatóságához fűződő jogos érdeke. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásához igazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.

3.1.2. Üzenetküldő rendszer használata

Az Adatkezelő a felhasználói fiókkal rendelkező regisztrált, a Felhasználói Szabályzatban meghatározott körben az Adatkezelő által ellenőrzött, működő e-mail címmel rendelkező Felhasználó megkereséséhez, a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan üzenetküldő rendszert üzemeltet. Az üzenetküldő rendszer üzemeltetésének, és így az oda bekerülő személyes adatok kezelésének célja az Adatkezelő és a Felhasználók közötti kommunikáció biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja a kommunikációs funkció vonatkozásában a Szolgáltatások működtetése. Az Adatkezelő Szolgáltatásai kapcsán történhetnek visszaélések, az Adatkezelő fontosnak tartja, hogy a Weboldal használata során visszaszoríthassa és megakadályozhassa mindazon eseteket, amelyek sérthetik mások jogait, jogos érdekeit, ezzel pedig Szolgáltatásai jó hírnevét fenntarthassa.

Az adatkezelés időtartama az üzenetküldő rendszeren feladott üzenetre vonatkozóan korlátlan.

3.2. Felmérések folytatása a Felhasználók körében

Az Adatkezelő időről-időre a Weboldalon, a Felhasználók körében felmérést kezdeményez olyan módon, hogy a Weboldalon felmérést hirdet meg, amelyben az Adatkezelő Felhasználói önkéntesen, a felmérésben meghatározott adatkezelési elvek szerinti adatkezeléshez adott önkéntes, kifejezett hozzájárulásuk esetén részt vehetnek. A felmérések célja egyrészt, hogy mérje a Szolgáltatások működésének megfelelőségét, másrészt hogy meghatározza az Adatkezelő Szolgáltatásainak hatékonysága és fejlesztése érdekében teendő lépéseket. Az Adatkezelő a felmérések meghirdetése alkalmával egyedileg nem tesz közzé adatvédelmi tájékoztatást, az ott nem meghatározott kérdésekre a jelen Tájékoztató rendelkezései irányadók.

Az Adatkezelő a Felhasználókat e-mail elérhetőségükön keresztül, jogos érdeke alapján megkeresheti az Adatkezelő Szolgáltatásaira, annak felhasználói megítélésére vonatkozó közvéleménykutatással, felméréssel kapcsolatban. Az ilyen adatkezelés célja az Adatkezelő Szolgáltatásainak fejlesztése, működésének mérése, a felhasználói elégedettség mérése. Az adatkezelés időtartama a felhasználói válaszadást követően korlátlan.

3.3. Marketing célú adatkezelések

3.3.1. Hírlevél

Az Adatkezelő a Weboldalon elérhető Szolgáltatásai népszerűsítése érdekében a Felhasználók részére, akik ehhez előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adták, e-mailen elektronikus hirdetéseket küldhet.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, előzetes, kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulás az ügyfélszolgálati elérhetőségeken (ld. 3.4. pont) bármikor, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható. Az adatkezelés időtartama ennek megfelelően a felhasználói hozzájárulás visszavonásáig („leiratkozás”) tart, amennyiben ilyen nem történik, akkor addig, ameddig az Adatkezelő a hírlevélküldési szolgáltatását fenntartja.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy nem tartoznak a jelen pont szerinti kommunikáció körébe az Adatkezelő által, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán küldött rendszerüzenetek, amelyek közlése a Felhasználó érdekében szükséges, vagy a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos információt tartalmaznak, vagy technikai jellegű tájékoztatást nyújtanak, vagy amelyek a jogviszony lényeges elemeire vonatkozó tájékoztatást tartalmaznak.

3.4. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat adatkezelése

Az Adatkezelő ügyfélszolgálata az Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket és a felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja, bizonyos esetekben az alábbi elérhetőségekről kezdeményez kommunikációt a Felhasználókkal:

E-mail: adatvedelem@arclabor.com

Az Adatkezelő a hozzá panasszal forduló Felhasználók panaszainak, megkereséseinek írásban rögzített részleteit a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján fogyasztónak minősülő személyek esetén az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség jogalapja szerint, a további Felhasználók vonatkozásában a szerződés teljesítése, bizonyos esetekben az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének biztosításához fűződő jogos érdeke jogalapján, az alábbi adatkör szerint kezeli:

 1. a) panasz, megkeresés bejelentőjének neve, címe, továbbá a bejelentésekor megadott egyéb adatok;
 2. b) panasz, megkeresés előterjesztésének helye, ideje, módja;
 3. c) panasz, megkeresés részletes leírása;
 4. d) a Felhasználó által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke;
 5. e) a Felhasználó számára megküldött válaszlevél;
 6. f) a Felhasználó telefonszáma.

Az Adatkezelő annak érdekében rögzíti a felhasználói megkereséseket és az azokra adott válaszokat, hogy azokat megvizsgálja, elintézze és megválaszolja a Felhasználó részére.

A Felhasználók által tett panaszok, vitás bejelentések kapcsán felmerülő adatkezelések célja a panaszok, jogi követelések, viták megoldása, az eset kivizsgálása, valamint a szükséges lépések meghatározása.

3.5. Csalásmegelőzés, felderítés- és kezelés

Az Adatkezelő a felhasználói Szolgáltatások használata során kifejtett tevékenysége ellenőrzésével kiszűrheti azokat a Felhasználókat, amely Felhasználók tevékenysége alapján alaposan feltehető, hogy visszaélés-szerűen, vagy rendeltetésellenesen, illetve a Weboldalak felhasználására vonatkozó Felhasználási Feltételekbe ütköző módon használják a Szolgáltatásokat. Amennyiben az Adatkezelő ilyen tevékenységet azonosít, megvonja a Felhasználók Weboldal Szolgáltatásai használatához fűződő jogát, illetve jogellenesség észlelése esetén megteszi annak kivizsgálása érdekében a szükséges lépéseket.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy rá nézve milyen korlátozást vagy tilalmat vezetett be a Szolgáltatások tekintetében. Az Adatkezelő egyben tájékoztatja a Felhasználót arról is, hogy az adatkezelés ellen tiltakozhat. A Felhasználó által történő tiltakozás esetén az Adatkezelő az érintett személyes adatai kezelését haladéktalanul korlátozza arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő, a Weboldal Felhasználóinak, mint más harmadik személyeknek azon jogos érdeke, hogy a Weboldalon a jogellenes, rosszhiszemű tevékenységek kiszűrhetők, megakadályozhatók legyenek és a Weboldalt valamennyi Felhasználó a Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja. Az adatkezelés időtartama a Weboldalon történt felhasználói aktivitás időtartama.

3.6. Hatósági adatszolgáltatás

Az Adatkezelő a szabályos tartalmú és szabályszerűen közölt, személyes adatok kiadására irányuló hatósági és bírósági megkereséseket, amelyek a Szolgáltatások kapcsán, vagy a Weboldalon keresztül megvalósult adatkezelések kapcsán érkeznek az Adatkezelőhöz, a kért személyes adatok megkereső részére történő közlésével teljesíti.

Az Adatkezelő átadja mindazon személyes adatokat az őt megkereső büntetőeljárásban részes hatóságnak, illetve bíróságnak, amely az adatok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel, így amelyek az Adatkezelő részére jogi kötelezettséget teremtenek meg az ott megjelölt személyes adatok átadására.

Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az Adatkezelő, vagy harmadik személy mindazon jogos érdekének biztosítása, amely alapján igazolható az Adatkezelő által hivatalos eljárásban történt adatszolgáltatás megalapozottsága, illetve az Adatkezelő esetleges részvétele biztosított legyen az eljárások során. Az Adatkezelő az eljárásban történő részvételének igazolása, az abból eredő esetleges jogai érvényesítése szerinti jogos érdeke jogalapon a jelen pont szerinti adatszolgáltatások anyagát megőrzi. Az adatkezelés időtartama a teljesítést követő 5 év.

3.7. Felhasználói aktivitás

A Felhasználók Weboldalon történő aktivitását (tesztkitöltések során létrejövő adatok), Szolgáltatások használatára vonatkozó tevékenységének adatait az Adatkezelő a Szolgáltatásai fejlesztésére, kizárólag kutatási céllal felhasználja. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy tisztában legyen ügyfélköre Szolgáltatásokra vonatkozó igényével, érdeklődésével, ennek megfelelően Szolgáltatásait fejleszthesse, visszacsatolást kaphasson tevékenysége sikerességéről. Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók törlését követő egy év elteltével végződik.

4. Felhívások a Felhasználók részére

4.1. 16. éven aluliak

Az Adatkezelő a Weboldalon elérhető szolgáltatásait életkortól függetlenül nyújtja.

Amennyiben az Adatkezelő valamely adatkezelési tevékenysége 18 éven aluli kiskorú személyes adatait is magában foglalja, az Adatkezelő beszerzi a kiskorú törvényes képviselőjének előzetes és önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Más adatait megadó személyek

A Weboldal használata kizárólag saját, valós és pontos személyes adatok megadásával lehetséges. A Felhasználó felelős kizárólag valamennyi olyan kárért és igényért, amely abból ered, hogy nem saját, nem valós, vagy nem pontos személyes adatot adott meg a Szolgáltatások használata során.

4.3. Pontosság

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt Felhasználó adataiban az adatkezelési időtartam alatt (kivéve a csalás-megelőzésre és ellenőrzésre vonatkozó adatkezelést, illetve az Adatkezelő részére jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségek szerinti adatkezeléseket) bármilyen módosítás vagy változás történne, a Felhasználó köteles az Adatkezelő részére a 3.4. pont szerinti elérhetőségen a változást haladéktalanul bejelenteni, hogy az Adatkezelő által róla kezelt adatok mindenkor pontosak és naprakészek legyenek.

4.4. Adatok megismerésére jogosultak köre

A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladataik ellátása érdekében szükséges, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően kezelik.

5. Adattovábbítások

Az Adatkezelő a Felhasználók személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetben és célból előzetesen meghatározott harmadik személyek köre részére továbbítja.

Az Adatkezelő Szolgáltatásai nyújtása során alkalmazott adatkezelések esetén az alábbi címzettek részére közöl vagy továbbít személyes adatokat:

5.1. Szerverszolgáltatások

Az Adatkezelő adatbázisának tárhelyét az Tárhelypark Kft. (székhelye: 1122 Budapest, Gaál József út 24.) adatfeldolgozó szerverszolgáltatásként nyújtja.

5.2. Kérdőívek, elektronikus hirdetések

Adatkezelő a kérdőíves felméréseknél a Google Inc (székhelye: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok) szolgáltatásait veszi igénybe, az azonosítás során ezen rendszerbe is bekerül a felhasználó e-mail címe.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelő elkötelezett az érintett jogok gyakorlásának elősegítése iránt. Ennek érdekében olyan biztonságos online elérhető és használható rendszert hozott létre és üzemeltet, amelyen keresztül az érintett Felhasználó könnyen és gyorsan hozzáférhet jogai gyakorlásával kapcsolatos bizonyos információkhoz és funkciókhoz: https://adatvedelem.arclabor.com/.

Az Adatkezelő a Felhasználók részére a kötelező tájékoztatásokat, valamint az érintett jogok alapján szükséges válaszokat tömör, átlátható és közérthető formában nyújtja.

Az Adatkezelő az érintettek kérelmeit indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelynek alkalmazása esetén Az Adatkezelő a késedelem okának megjelölésével a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő az elektronikus úton benyújtott kérelmekre a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül Adatkezelő tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint arról, hogy az érintett milyen jogorvoslati jogokkal élhet.

6.1. A tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog

A Felhasználó a  3.4. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, levélben vagy email-ben tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelőnél személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kérjen az adatkezelés alábbi körülményeire vonatkozóan:

 1. a) az adatkezelés céljai; b) az érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon akként, hogy az Adatkezelő az érintett személyes adatokat e-mailben megküldi a Felhasználó részére.

6.2. A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó az Adatkezelő által a 3.4. pontban meghatározott elérhetőségein keresztül, levélben vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül módosítsa valamely személyes adatát, illetve kérheti a hiányos személyes adatai kiegészítését. Így például bármikor megváltoztathatja felhasználói nevét, vagy egyéb, nyilvántartott személyes adatát.

6.3. A törléshez/elfeledtetéshez való jog

A Felhasználó Adatkezelő által létrehozott és üzemeltetett https://adatvedelem.arclabor.com/ oldalán egyszerűen és könnyen kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje felhasználói fiókját.

A Felhasználó ezen kívül, amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak, jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje személyes adatai törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte;
 2. b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs más jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d) a személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. e) a személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt az érintett jog gyakorlására a 3.4. pontban megadott elérhetőségein keresztül e-mailben.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Felhasználó Adatkezelő a 3.4. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban vagy e-mailben kérheti, hogy az Adatkezelő az adatkezelést korlátozza, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a zárolás/korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás addig tart, amíg a Felhasználó által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. Az adathordozhatósághoz való jog

A Felhasználó az Adatkezelő által 3.4. pontban megadott elérhetőségein keresztül e-mailben kérheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó, a Felhasználó által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

6.6. A tiltakozáshoz való jog

A Felhasználó az Adatkezelő által a 3.4. pontban megadott elérhetőségein keresztül e-mailben bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekein alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Adatkezelő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt.

Amennyiben az Adatkezelő a jövőben ilyen adatkezelésen alapuló döntéshozatali eljárást vezetne be, úgy a Felhasználót előzetesen e-mail útján megfelelően tájékoztatni fogja az alkalmazott logikáról, módszerről és annak lényegéről, és lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, vagy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

6.8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogi eljárás kezdeményezése előtt a Felhasználónak célszerű panaszát először az Adatkezelőnek elküldenie a 3.4. pontban foglalt elérhetőségeken, írásban, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az Adatkezelő a jogszerű állapotot magától helyreállítsa.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei a következők:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: www.naih.hu

A Felhasználó által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bíróság előtt polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek.

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

Így például informatikai eszközöket, így különösen tűzfalakat, titkosítást, fizikai védelmi eszközöket használ Adatkezelő rendszereiben, továbbá fizikai védelemmel látja el mindazon helyszíneket, ahol az adatok hozzáférhetők.

Az integritást biztosító intézkedések:

A Weboldal üzemeltetése során titkosított https protokollt használunk. Adatainkat professzionális adatközpontban tároljuk.

Rendelkezésre állást és ellenálló képességet szolgáló intézkedések:

Az adatokat rendszereink fizikailag elkülönült, védett adatközpontban tárolják. A felhasználói adatokat georedundens adatbázisokban tároljuk.

8. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása

Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak, illetve az Adatkezelő bármikor dönthet arról, hogy a folyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészíti ki, ezért az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a Weboldalon a változásról tájékoztatást nyújt.